Logo Alexia - Gestión - Comunicación - Integración
 • Cospa&Agilmic
 • Educaria
 • Xtend
 • Esp
 • Cat

 • Protecció de Dades


  Àmbit d’aplicació. Aquesta política de seguretat afecta qualsevol dada de caràcter personal recollida a través de la pàgina web (web.alexiaeducacio.com), dels usuaris que hi naveguen. El responsable del fitxer és Cospa & Agilmic, S.L.U., empresa espanyola amb domicili al carrer Bravo Murillo, 377, CP 28020 de Madrid (Espanya), amb CIF n. B84537653, en endavant el “prestador del servei”.

  1.1.- Informació a l’usuari de l’existència del fitxer i sol·licitud del seu consentiment per al tractament automatitzat de les dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari en els formularis que puguin existir en el web, el prestador del servei compleix estrictament la normativa vigent que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, “LOPD”) i la legislació que la desenvolupa, i informa l’usuari que les dades esmentades s’inclouran en un fitxer de la seva titularitat per al seu tractament automatitzat; l’usuari dóna consentiment a aquest tractament per mitjà de l’acceptació d’aquestes condicions generals.

  1.2.- Finalitat de les dades: Les dades personals facilitades per l’usuari seran tractades pel prestador del servei amb la finalitat de gestionar les consultes i formalitzar la compraventa dels seus productes i/o serveis, com també per a la tramesa periòdica d’ofertes i comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic. En tot cas, les dades recollides i tractades pel prestador del servei són les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.

  1.3.- Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: L’usuari que introdueixi les seves dades personals en els diferents formularis d’alta tindrà ple dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, tot demanant-ho a l’adreça de correu electrònic (marketing@cospa-agilmic.com) o per correu postal al carrer Bravo Murillo, 377, CP 28020 de Madrid (Espanya), incloent en els dos casos còpia del DNI o NIF del titular de les dades. El prestador del servei reitera que es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals.

  1.4.- Responsable del tractament: El prestador del servei ha inscrit degudament els seus fitxers davant el Registre General de Protecció de Dades, de manera que es poden consultar a www.agpd.es.

  1.5.- Cessió de dades: Les dades mai seran cedides a tercers sense el previ consentiment de l’usuari i complint, en tot cas, els requisits establerts en la legislació vigent.

  1.6.- Seguretat: El prestador del servei assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides, i ha adoptat  mesures tècniques i organitzatives de seguretat per a evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir-ne la integritat i seguretat; especialment, ha adoptat les mesures previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El prestador del servei no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir entorn de les dades personals quan es derivin, bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de forma que sigui impossible detectar-lo amb les mesures de seguretat implantades, bé d’una manca de diligencia de l’usuari quant a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.

  1.7. Veracitat de les dades: L’usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir-ne a la modificació si fos necessari.